Добре Дошли в Балнеокомплекс 'Медика-Наречен'

  • Турски
  • Английски
  • Български

Работно време : Понеделник до Неделя - 24 часа
  За контакт : +359 886 86 1000

Резерватът ‘Червената стена’

Резерватът Червената стена е типичен ботаничен резерват.

Резерватът Червената стена е обявен през 1962г. с обща площ 229,5 ха. на мястото на заличения през 1956г. резерват „Бачковски манастир“. Създаден да съхрани флористичното богатство на Чернатишко-Преспанския район в средния дял на Родопите.

По-късно територията три пъти е разширявана и днес обхваща 3029 ха., разположени в землищата на с. Бачково, с. Добростан и община Лъки. През 1977г. резерватът е включен в списъка на биосферните резервати по програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“.

‘Червената стена’ се отличава с изключително разнообразие от растителни видове, обусловено от специфичното съчетание от геоложка история, геоморфоложки образувания и климатични условия на Родопите. В него са установени 645 вида висши растения и по концентрация на таксони той заема първо място сред изследваните досега подобни защитени територии в България.

Тук се съхраняват находищата на много редки и уникални по своята природа растения. Едни от тях са реликтите – видове, възникнали много отдавна в други геологични епохи и запазени до днес – силивряк, венерина пантофка, пълзя ща гудиера, недоразвит лимодорум и др.

Едновременно с това в резервата се намират находищата на видове, които се срещат само в Родопите (локални ендемити) – родопско омразниче. Тук се срещат и видове, разпространени само в България (български ендемити) – родопска мерендера, декоративен лопен или само на Балканския полуостров (балкански ендемити) – родопска самогризка, родопска горска майкя, веленовски дебелец, гризебахова теменуга и др.

В резервата са установени общо 96 растителни ендемични видове и подвидове. От срещащите се на територията на резервата растения – тридесет и осем вида са включени в „ЧЕРВЕНАТА книга на България“ – пет с категорията „застрашен“, а останалите – с „рядък“, като 21 от тях са балкански ендемити. Почти всички са включени в европейския списък на редките, застрашени и ендемични растения (IUCN) и са защитени от българското законодателство.

В резерватът се срещат 63 вида птици 17 са включени в “ Червената книга на България“. Територията на „Червената стена“ предоставя подходящи условия за гнездене и изхранване на дневни грабливи птици – обикновена ветрушка, малък орел, кръстат орел, обикновен мишелов, скален орел, белоопашат мишелов, осояд и др. Наблюдавани са също лещарка и пъстър скален дрозд, а по скалните масиви около хижа „Марциганица“ гнезди жълтоклюна гарга. Голяма е числеността и на гарвана – около 20 двойки.

Херпетофауната в резервата е представена предимно от стенен гущер, зелен гущер, голяма крастава жаба. Интерес предизвиква намирането на змията-пясъчница и видове, характерни за Средиземноморието – гръцка дългокрака жаба и македонски гущер. Бозайниците са представени от сърна, благороден елен, диво прасе, мечка, дива коза и др.